Digital Art Garden

Tokyo Midtown|2018
 
Credits

WOW
Creative Director:Kosuke Oho
Director / Designer:Tatsuki Kondo
Music Composer:Masato Hatanaka
Producer:Shinichi Saeki
 
HAKUTEN
Creative Director:Isao Kuwana
Planner:Daisuke Masaki
Space Designer : Ryukei Aoyagi
Construction Manager:Yosuke Ono / Tohru Kawakami
Producer:Yuta Saito / Naoyuki Okamoto / Hideki Katada
 
TOKYO LIGHTING DESIGN
Lighting Director / Designer:Daisuke Yano
Lighting Planner:Akito Aiba
Lighting Planner:Yu Han Chang
 
https://www.w0w.co.jp/en/portfolio/digital_art_garden